ALLMÄNNA VILLKOR – TJÄNSTEN PICKUP

 1. Allmänt
  1. Pickup är ett system som registrerar ett företags kunders produkter i ett online system och som bl.a. möjliggör snabb och effektiv kontakt mellan företaget och dess kunder genom utskick av SMS när t.ex. en produkt är klar för avhämtning (”Tjänsten”).
  2. Tjänsten tillhandahålls av, Inspirepro product technology AB, 556937-2542, Box 26005, 75026, Uppsala (”Leverantören”). Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) reglerar avtalsförhållandet mellan Leverantören och det företag som tecknat avtal avseende Tjänsten med Leverantören (”Kunden”).
  3. Dessa Allmänna Villkor innehåller de villkor Leverantören tillämpar vid tillhandahållandet av Tjänsten och utgör del av Avtalet mellan Parterna för Tjänsten.
  4. Kundens kund benämns i detta Avtal ”Slutkund”.
 2. Beställning och leverans
  1. Om Kunden efter Avtalets ingående önskar göra tillägg till och eller ändringar i förhållande till vad som beställts äger Leverantören, förutsatt att Leverantören godtar sådana tillägg eller ändringar, rätt att vidta de skäliga förändringar i avgifter eller annan skälig förändring av Avtalet som föranleds av Kundens begäran.
 3. Licens och nyttjanderätt till programvara
  1. Leverantören upplåter till Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens till Tjänsten.
  2. Kunden har inte rätt att
   • a). överlåta, licensera, kopiera, publicera eller distribuera Tjänsten,
   • b). tillåta tredje man att använda Tjänsten,
   • c). överlåta rättigheter som Kunden erhållit enligt Allmänna Villkoren, eller
   • d). kringgå någon av de tekniska begränsningar av Tjänsten, eller dekompilera eller på annat sätt omstrukturera Tjänsten.
 4. Leverantörens tillhandahållande av Tjänsten
  1. Leverantören ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt.
  2. Leverantören har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden.
   Leverantören svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.
  3. Leverantören ansvarar för att dagligen säkerhetskopiera och lagra all data till dess Slutkund erhållit sin inlämnade produkt från Kunden.
  4. Leverantören har rätt att begränsa tillgängligheten av Tjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av underhåll eller i övrigt av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. Varje söndag klockan 00:00-05:00 är reserverad för sådant underhåll. Vid behov av planerat underhåll annan tid aviseras detta med epostutskick normalt en vecka före driftavbrott. Dessa planerade avbrott förläggs som regel efter klockan 19:00.
  5. Leverantören har inte skyldighet att avhjälpa fel om
   • a) felet är hänförligt till tredje mans kommunikationsnät,
   • b) felet har orsakats av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden för radiokommunikation, eller
   • c) om felet orsakats av virus eller andra yttre angrepp i Kundens eller tredje mans programvara, eller då felet på annat sätt orsakats av tredje man eller genom omständigheter utanför Leverantörens kontroll och om det inte skäligen kan anses att Leverantören ska avhjälpa felet.
  6. Kunden ska vid felanmälan ange och vid behov visa hur felet yttrar sig. Där så är erforderligt ska berörda produkter ställas till Leverantörens förfogande.
  7. Teknisk support ingår i avgiften. Tekniska supportärenden anmäls av Kunden via mail (support@pickup.nu). Supportärenden ska behandlas skyndsamt inom tjugofyra (24) timmar under vardagar. För tydlighetens skull, supportärende som inkommer under helgdag behandlas nästkommande helgfri vardag.
  8. På Leverantörens begäran ska kontaktperson för Kunden vara tillgänglig under Leverantörens avhjälpande.
  9. Om Kunden har anmält fel som har orsakats av Kunden eller av annan för vilken Kunden svarar, har Leverantören rätt till ersättning från Kunden för arbetet med att avhjälpa felet. Detsamma gäller om Leverantören efter undersökning konstaterar att något fel inte föreligger. Exempel på sådana fel som avses i denna punkt är fel som orsakats av:
   • a) felaktig eller vårdslös användning av Tjänsten;
   • b) underlåtenhet att följa anvisningar om användning av Tjänsten;
   • c) Kundens utrustning, eller;
   • d) ändring, reparation eller anslutning som utförts av någon annan än Leverantören.
  10. Om Tjänsten har varit obrukbar på grund av fel i Tjänsten för vilka Leverantören ansvarar enligt dessa villkor, har Kunden rätt till prisavdrag. Prisavdraget ska utgå från tid då felet anmäldes till dess att det åtgärdats och motsvara månadsavgiften för denna period. Om Tjänsten endast delvis varit obrukbar, ska prisavdraget reduceras i motsvarande omfattning.
  11. Leverantören ansvarar inte för något av Kunden skickade meddelande genom Tjänsten eller för förhållande mellan Kund och Slutkund, respektive Kund och tredje man. Kunden är införstådd i att krav inte kan ställas gentemot Leverantören grundat på förhållande mellan Kund och Slutkund, respektive Kund och tredje man.
 5. Kundens användning av Tjänsten
  1. Kunden får använda Tjänsten endast för det ändamål och i den utsträckning som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Tjänsten inte;
   • a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för Leverantören eller tredje man; exempelvis genom spam eller spridande av datavirus;
   • b) kränker Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt;
   • c) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut, eller;
   • d) strider mot god sed.
  2. Kundens åtkomst till Tjänsten sker genom inloggning med e-postadress och lösenord. Kunden ska hantera dessa på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Kunden är ansvarig för all skada som Leverantören åsamkas genom att Kunden inte hanterat inloggningsuppgifter på ett sätt som hindrar obehöriga från att ta del av dem liksom för obehörigas användning av Tjänsten.
  3. Kunden är gentemot Leverantören ansvarig för all användning av Tjänsten.
 6. Avgifter och betalningsvillkor
  1. Leverantören tillhandahåller de abonnemangsformer som framgår av bilaga X.
  2. För abonnemangs formerna Start och Standard och Premium tillkommer, för det fall Kunden önskar installation av Tjänsten på en dator och skrivare, en installationskostnad om sju hundra nittionio (799) kr exklusive mervärdesskatt.
  3. Kunden ska betala de avgifter som anges i Avtalet. Alla avgifter och kostnader anges exklusive mervärdesskatt.
  4. Avgifterna erläggs månadsvis i efterskott i första hand genom autogiro, i andra hand genom direktbetalning och i tredje hand mot faktura. Vid direktbetalning och betalning mot faktura tillkommer en avgift om tjugofem (25) kr.
  5. Kunden ska erlägga betalning inom femton (15) dagar från fakturadatum i enlighet med anvisningar på fakturan.
  6. Leverantören förbehåller sig rätten att årligen ändra avgifterna. Leverantören ska skriftligen meddela Kunden senast sextio (60) dagar i förväg. Kunden har rätt att senast trettio (30) dagar före den dag avgiftshöjningen skulle ha trätt i kraft skriftligen säga upp Avtalet med verkan från och med den dag avgiftshöjningen skulle ha trätt i kraft. Om sådan uppsägning inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya avgifterna. Sådan ändring av avgifterna som är direkt hänförligt förändring av skatt, avgift, tull eller annan liknande pålaga, ska dock alltid träda i kraft samtidigt som ändringen av pålagan och ska inte berättiga Kunden att säga upp Avtalet.
  7. Vid Kundens bristande betalning av förfallet belopp utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Faktureringsavgift och påminnelseavgift kommer att debiteras Kunden. Betalas inte påminnelsefaktura inom angiven betalningsfrist kan fordran komma att gå vidare till inkasso. Leverantören förbehåller sig rätten att debitera kostnader för inkasso.
  8. Eventuell återbetalning av avgift eller annan utbetalning till Kunden sker i första hand genom avräkning mot kommande betalning och i andra hand genom kontant utbetalning.
  9. Leverantören förbehåller sig rätten att låta utföra kreditprövning av Kunden.
 7. Nedstängning av Tjänsten
  1. Leverantören får stänga eller begränsa Tjänsten om:
   • a) Kunden är försenad med betalning och trots påminnelse att inom femton (15) dagar reglera förfallet belopp inte erlägger betalning;
   • b) Kunden har brutit mot åtagande enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) dagar efter att Leverantören skriftligen eller via e-post anmodat
   • c) Kunden att vidta rättelse.
  2. Om Tjänsten stängs ned med stöd av denna punkt 7, är Kunden skyldig att vid nästkommande betalningstillfälle erlägga betalning för samtliga avgifter för hela den återstående Avtalstiden samt ersätta Leverantören för samtliga kostnader hänförliga till den förtida avstängningen av Tjänsten. För återöppning av Tjänsten som stängts eller begränsats får Leverantören debitera särskild avgift.
 8. Slutkundsuppgifter
  1. Kunden ska på Leverantörens begäran lämna de uppgifter som Leverantören behöver för Tjänstens tillhandahållande, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, för registervård eller för att marknadsföra Leverantörens produkter och tjänster. Kunden ska utan dröjsmål meddela Leverantören eventuella ändringar i sådana uppgifter.
  2. När Leverantören vid tillhandahållandet av Tjänsten behandlar Slutkundsuppgifter för vilka Kunden anses som personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204), ska Leverantören anses som personuppgiftsbiträde får sådan uppgift.
  3. Leverantören förbinder sig att inte till utomstående lämna ut uppgifter som är specifika för Slutkund annat än om en sådan skyldighet föreligger enligt lag eller föreskrift eller myndighetsbeslut. Om det är nödvändigt för tillhandahållandet av Tjänsten, får dock Leverantören vidarebefordra kunduppgifter till samarbetspartners eller underleverantörer.
  4. Leverantören får, i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa drift och utveckling av Tjänsten, ta del av material som lagras eller förmedlas via Tjänsten.
 9. Sekretess
  1. Part förbinder sig att utan begränsning i tiden inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Part erhåller från den andra Parten eller som framkommer vid användning av Tjänsten.
  2. Med “konfidentiell information” avses varje upplysning - teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för
   • a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i Avtalet;
   • b) upplysning, som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra Parten;
   • c) upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
   • I fall som avses under c) ovan har dock Part ej rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra Parten enligt Avtalet.
  3. Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos Part inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information.
 10. Immateriella rättigheter
  1. Leverantörens tillhandahållande av Tjänsten eller andra tjänster till Kunden ska inte på något sätt innebära att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter upplåtits eller överlåtits till Kunden. All eventuell ägande- och upphovsrätt hänförlig till Tjänsten eller andra tillhandahållna tjänster liksom resultaten av dessa utgör Leverantörens egendom.
 11. Skadestånd
  1. Part är aldrig ansvarig för indirekta skador.
  2. Part som bryter mot åtagande enligt Avtalet som är av väsentlig betydelse för den andre Parten, ska ersätta den andre Parten den skada som orsakats denne. Parts ansvar med anledning av sådant avtalsbrott är begränsat till ett belopp motsvarande ett (1) års månadsavgifter för abonnemanget. Denna begränsning omfattar inte Parts ansvar enligt punkt 9.
 12. Reklamation
  1. Invändning mot en betalningsanmaning ska, för att kunna göras gällande, göras senast två (2) veckor efter anmaningsdag. Även om en invändning framställts ska Kunden betala ostridig del av det anmanade beloppet senast på förfallodagen.
  2. Begäran om prisavdrag eller skadestånd ska, för att kunna göras gällande, framställas senast en (1) månad efter det att felet eller skadan upptäckts eller bort upptäckas.
  3. Reklamation ska alltid framföras skriftligen.
 13. Befriande omständigheter
  1. Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Parts kontroll och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Parts underleverantör som orsakats av sådan befriande omständighet.
  2. Såsom befriande omständighet enligt punkt 13.1 kan anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof, olyckshändelse eller kabelbrott orsakat av tredje man.
  3. Part som påkallar befrielse enligt punkt 13.1 ska utan dröjsmål underrätta andra Parten därom. Befrielsegrund anses föreligga så länge som den omständighet som hindrar fullgörelsen föreligger, dock högst tre (3) månader. Därefter har vardera Parten rätt att frånträda Avtalet utan att några påföljder på grund av detta kan göras av den andra Parten.
 14. Överlåtelse av Avtalet
  1. Kunden har inte rätt att utan Leverantörens samtycke helt eller delvis överlåta Avtalet till tredje man. Leverantören har dock rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahållit Tjänsten.
 15. Ändring av avtalsvillkor
  1. Leverantören äger rätt att, utan föregående av information till Kunden, ändra de Allmänna Villkoren så länge Tjänsten inte väsentligen förändras till Kundens nackdel. Leverantörens rätt att ändra eller göra tillägg till Tjänsten framgår av punkt 4. Leverantörens rätt att ändra avgifterna framgår av punkt 6.
 16. Avtalstid och uppsägning av Avtalet
  1. Avtalet gäller från och med Avtalad Startdag och sex (6) månader framåt. Sägs Avtalet inte upp av Part skriftligen senast en (1) månad före Avtalstidens utgång, löper ny Avtalstid om sex (6) månader i taget med samma uppsägningstid.
 17. Förtida upphörande
  1. Vardera Parten äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra Parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande.
  2. Vardera Part äger också rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om andra Parten ställer in sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller på annan grund kan antas vara på obestånd.
  3. Om Leverantören säger upp Avtalet med stöd av punkt 17, ska Tjänsten anses omedelbart nedstängd i enlighet med punkt 7 och Kunden vara betalningsskyldig i enlighet med punkt 7.2.
  4. Uppsägning enligt punkt 17 ska göras skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den uppsägande Parten.
  5. Vid Avtalets upphörande äger Leverantören rätt att radera Kundens data.
 18. Meddelanden
  1. Meddelanden ska ske skriftligen och överlämnas med bud, per post eller via e-post under den mottagande Partens uppgivna adress. Meddelande som avsänts med bud ska anses ha kommit den mottagande Parten tillhanda vid överlämnandet, meddelande som avsänts per post ska anses ha kommit den mottagande Parten tillhanda senast tre (3) arbetsdagar efter avsändandet. Meddelande som avsänts via epost ska anses ha kommit den mottagande Parten tillhanda vid bekräftelse från den mottagande Parten.
 19. Tillämplig lag och tvist
  1. Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet ska bestämmas i enlighet med svensk lag.
  2. Om Parterna blir oense ska tvisten i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om överenskommelse inte kan uppnås, ska tvisten prövas av allmän domstol med Uppsala tingsrätt som första instans.

 • Namn: Inspirepro product technology AB
 • E-post : support@pickup.nu
 • Tel.nr: 0760906903
 • Web: www.pickup.nu
 • Org.nr : 556937-2542
 • VAT.nr : SE556937254201